การแสดงและกำกับการแสดง | Acting and directing

DRU001
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาการแสดงและกำกับการแสดง ได้สอนเกี่ยวกับการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะสื่อถึง inner ของตัวแสดงที่ส่งออกมาทาง สีหน้า แววตา และร่างกาย รวมไปถึงการใช้มุมกล้องเพื่อการถ่ายทำ ออกมาแล้วได้รับรู้เสมือนจริง
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC