การผลิตสื่อออนไลน์คณิตศาสตร์สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น | Mathematics online media production for the visually impaired

EDTECHFUND001
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้นำเสนอคุณลักษณะของสื่อออนไลน์คณิตศาสตร์ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางการมองเห็นและแนะนำวิธีการสร้างรวมถึงปรับปรุงสื่อออนไลน์คณิตศาสตร์ที่มีอยู่ให้สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนพิเศษกลุ่มดังกล่าว
พัฒนาวิชาโดย

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

พัฒนาวิชาโดย

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

เปิดลงทะเบียน
30 October 2023

ThaiMOOC

ThaiMOOC