ขนมไทยพื้นบ้านภาคใต้ | Southern Thailand’s traditional dessert

HU007
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติขนมพื้นบ้านภาคใต้ ประเภท วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการเตรียมและการทำขนม ขั้นตอนการทำขนมพื้นบ้านภาคใต้ ได้แก่ ข้าวเหนียวกวน ขนมด้วง ขนมเจาะหู และขนมรังผึ้ง
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

074-200-300-3

091-047-1906

125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

074-200-300-3

091-047-1906

125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เปิดลงทะเบียน
14 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC