การเข้าใจดิจิทัล | Digital Literacy

ICCS002
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้จะอธิบายถึงความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทำธุรกรรมออนไลน์ สังคมออนไลน์การเรียนรู้และการสืบค้นจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อ นำเสนอในรูปแบบดิจิทัล ผลกระทบความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

เปิดลงทะเบียน
19 July 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC