ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 세계로 통하는 한국어 : 초급 Ⅱ | A bridge to the world: Korean Language for Beginners Ⅱ

K-MOOC002
คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรภาษาเกาหลีเบื้องต้นลำดับที่ 2 ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลีของผู้เรียนในหัวข้อต่างๆ เช่น การจราจร, สภาพอากาศ, งานอดิเรก เป็นต้นนอกจากนี้ผู้เรียนจะสามารถวางแผน, นัดหมาย และใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นภาษาเกาหลีได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการฝึกฝนอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะทางรูปแบบภาษาของภาษาเกาหลีผ่านการเรียนไวยากรณ์ในระดับที่ยากยิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติที่มีความรู้ด้านภาษาเกาหลีระดับพื้นฐานและผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาเกาหลีในระดับต้น เนื้อหาส่วนใหญ่ของหลักสูตรอยู่ในระดับ TOPIK 1~2 ผู้เรียนที่กำลังศึกษา TOPIK สามารถประยุกต์ใช้เนื้อหาในหลักสูตรเพื่อการสอบวัดระดับได้

สำหรับผู้เรียนที่เรียนหลักสูตร ‘ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1’ แล้ว จะสามารถทำความเข้าใจหลักสูตรนี้ได้ดียิ่งขึ้น หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีต่อจากหลักสูตรภาษาเกาหลีเบื้องต้นลำดับที่ 1 ซึ่งเรียนเกี่ยวกับวิธีการสนทนาหัวข้อในชีวิตประจำวันเป็นภาษาเกาหลี เช่น การทักทาย, การแนะนำตัว, การตั้งคำถาม เป็นต้น รวมถึงเข้าใจคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่รอบตัว, สถานที่, การกระทำ เป็นต้น
พัฒนาวิชาโดย

National Institute for Lifelong Education

National Institute for Lifelong Education

National Institute for Lifelong Education

National Institute for Lifelong Education

พัฒนาวิชาโดย

National Institute for Lifelong Education

National Institute for Lifelong Education

เปิดลงทะเบียน
25 March 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC