ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

KKU012
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและความสำคัญของคอมพิวเตอร์และ ICT พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของICTสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะคอมพิวเตอร์และ ICT การวิเคราะห์ การเข้าถึง การจัดการ การบูรณาการ การประเมิน การสร้าง และการสื่อสาร ตลอดจนการใช้คอมพิวเตอร์และ ICT อย่างมีจริยธรรม
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
2. สามารถอธิบายหลักจริยธรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้
3. สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสารได้
4. สามารถอธิบายการใช้และการประเมินสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ได้
5. สามารถใช้การประมวลผลคำบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมบางอย่างในขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได้
6. สามารถใช้ตารางวิเคราะห์แบบอิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรมบางอย่างในขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได้
7. สามารถนำเสนอผลงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมบางอย่างในขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได้
8. สามารถใช้การจัดการฐานข้อมูลเพื่อออกแบบและรายงานเบื้องต้นในโปรแกรมบางอย่างในขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได้
9. มีความตระหนักถึงความสำคัญของทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(66) 43 009 700

(66) 4320 2216

123 Moo 16 Mittraphap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(66) 43 009 700

(66) 4320 2216

123 Moo 16 Mittraphap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

เปิดลงทะเบียน
18 January 2021
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC