หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร | Principles of Agricultural Extension

KMITL004
คำอธิบายรายวิชา
วิชานี้เรียนเกี่ยวกับแนวความคิดและทฤษฎีการส่งเสริมการเกษตร นโยบายการส่งเสริมการเกษตร วิธีการส่งเสริมการเกษตร บทบาท และคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร การติดต่่อสื่อสารในงานส่่งเสริมการเกษตร สื่อและ ระบบสารสนเทศ ในงานส่งเสริมการเกษตร การวางแผนและประเมินผลในโครงการส่งเสริมการเกษตร
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

0 2329 8000

0 2329 8106

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

0 2329 8000

0 2329 8106

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC