การผลิตหนังสั้น | Short Film Production

KMITL010
คำอธิบายรายวิชา
ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ กระบวนการผลิตหนังสั้น บทบาทหน้าที่ของทีมงานผลิตหนังสั้น การเขียนบทหนังสั้น หลักการและเทคนิคด้านภาพ แสง เสียงในการผลิตหนังสั้น แนวทางการถ่ายทำหนังสั้นที่มีประสิทธิภาพ การตัดต่อหนังสั้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย คุณค่า กระบวนการผลิตหนังสั้น และบทบาทหน้าที่ของทีมงานผลิตหนังสั้นได้

2. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการเขียนบทหนังสั้นได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและเทคนิคเกี่ยวกับภาพ แสง และเสียงในการผลิตหนังสั้นได้

4. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการและเทคนิคการถ่ายทำหนังสั้นที่มีประสิทธิภาพได้

5. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการและเทคนิคการตัดต่อหนังสั้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
รายนามผู้สอน
รศ.ดร.ณัฐกร สงคราม ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

0 2329 8000

0 2329 8106

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

0 2329 8000

0 2329 8106

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

ระยะเวลาทั้งหมด
6
เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC