การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ | Outcome based education

KMUTT011
คำอธิบายรายวิชา
แนวความคิดของการจัดการหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เทคนิคการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม ความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การทำแผนที่หลักสูตร การพัฒนาระบบและหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้จริงได้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0-2470-9090

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0-2470-9090

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC