นวัตกรรมการเรียนรู้ในงานอาชีวศึกษา | Innovation and Technology in Vocational Education

KMUTT017
คำอธิบายรายวิชา
ผู้เรียนจะได้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาความเชื่อดังเดิม และความเป็นวิทยาศาสตร์ตลอดจนการพัฒนามาเป็นนวัตกรรม รูปแบบการเรียนรู้ ทั้งแบบเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้โดยการร่วมมือกัน แบบชุมชนนักปฏิบัติ รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล และการเข้าถึงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่หลากหลายช่องทาง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล การเก็บองค์ความรู้ของตนเพื่อนำมาสรุป เตรียมพร้อมในการนำเสนอและเผยแพร่ผ่าน Social Media
กระบวนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล การใช้งานเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลในงานอาชีวะในรูปแบบต่างรวมถึงการหาคุณภาพเครื่องมือก่อนการนำไปใช้วัดผลในรูปแบบต่าง ๆ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0-2470-9090

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0-2470-9090

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC