การตรวจสอบ แก้ปัญหาและบำรุงรักษาเชือกเรือ | What can I do with this rope?

KMUTT033
คำอธิบายรายวิชา
This subject aims to teach students to evaluate the rope condition, suggest solutions for rope maintenance, and know the appropriate time to replace the rope.

วิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอนให้ผู้เรียนประเมินสภาพเชือกเรือ แนะนำวิธีดูแลรักษาเชือกเรือ และรู้เวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนเชือกเรือ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0-2470-9090

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0-2470-9090

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เปิดลงทะเบียน
16 August 2023

ThaiMOOC

ThaiMOOC