การปฏิบัติงานบนเรือ | Work Task on Board

KMUTT034
คำอธิบายรายวิชา
The learners to identify the main rank categories onboard and the corresponding specific ranks in each category, and describe the duties and responsibilities of each rank category; lower ranks present themselves to the higher rank officials in the ship

วิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนระบุตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานหลักบนเรือ และตำแหน่งเฉพาะของแต่ละฝ่าย และอธิบายหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง นอกจากนี้ ต้องแนะนำตัวเองตามวิธีการปฏิบัติบนเรือที่ผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าจะต้องแนะนำตัวเองกับผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าบนเรือ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0-2470-9090

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0-2470-9090

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เปิดลงทะเบียน
16 August 2023

ThaiMOOC

ThaiMOOC