การรายงานอุบัติเหตุและเหตุการณ์บนเรือ (การโต้ตอบบทสนทนา) | What happened? (Oral)

KMUTT036
คำอธิบายรายวิชา
This course practices learners with maritime vocabulary and language expressions that can be used to report accidents and incidents orally, and how they are used in practice such as in dialogues and at the workplace.

หลักสูตรนี้จะฝึกปฏิบัติผู้เรียน ให้เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ และ สำนวนภาษาที่ใช้ในการรายงานอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นคำพูด และ วิธีการปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติงานต้องนำไปใช้ เช่น บทสนทนาที่เน้นการแสดงความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหา ในสถานที่ปฏิบัติงาน
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0-2470-9090

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0-2470-9090

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เปิดลงทะเบียน
16 August 2023

ThaiMOOC

ThaiMOOC