การรายงานอุบัติเหตุและเหตุการณ์บนเรือ (การเขียนรายงาน) | What happened? (Written/Report)

KMUTT037
คำอธิบายรายวิชา
This course practice learners about basic maritime vocabulary and language expression that can be used to report accident and incidents in written form; accident and incident reporting templates are also introduced.

หลักสูตรนี้จะฝึกผู้เรียนเกี่ยวกับ คำศัพท์และสำนวนภาษาเกี่ยวกับการเดินเรือเบื้องต้นที่ใช้ในการรายงานอุบัติเหตุและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในลักษณะการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้ตัวอย่างหรือแม่แบบ (Template) ในการรายงานอุบัติเหตุและเหตุการณ์ต่างๆ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0-2470-9090

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0-2470-9090

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เปิดลงทะเบียน
16 August 2023

ThaiMOOC

ThaiMOOC