นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา | Innovation and Digital Technology for Education

KU004
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยมุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียนในการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบและพัฒนา การประยุกต์ใช้ จริยธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องและผลกระทบทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษางรวมถึงการหาคุณภาพเครื่องมือก่อนการนำไปใช้วัดผลในรูปแบบต่าง ๆ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(66) 2942 8200-45

50 Thanon Ngamwongwan, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(66) 2942 8200-45

50 Thanon Ngamwongwan, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC