การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ | Instructional Innovation and Media Design and Development

KU010
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนในการวิจัย และพัฒนาระบบคลังเครดิต ระหว่าง 4 สถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ แนวทางการประเมินผลการใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(66) 2942 8200-45

50 Thanon Ngamwongwan, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(66) 2942 8200-45

50 Thanon Ngamwongwan, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900

เปิดลงทะเบียน
01 June 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC