การประยุกต์ใช้ไอโอทีสำหรับธุรกิจ | Internet of Things Adoption in Business

MJU001
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

053 873 000

053 873015

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

053 873 000

053 873015

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เปิดลงทะเบียน
01 June 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC