กลยุทธ์สู่ประชาคมอาเซียน: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม | ASEAN Strategies: Politics, Economics, and Society

MU002
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นในการศึกษาระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมทั้งศึกษาความแตกต่างในระบบการเมืองการปกครอง รูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รูปแบบการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ที่ดีทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประชาชนอาเซียน และแนวโน้มในการพัฒนาความสัมพันธ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนในทุกมิติภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน

Fundamental Knowledge in studying political, economic and social systems in ten ASEAN member states; Study the differences in political system; Pattern of economic development; Developmental pattern in economic cooperation, close social and cultural relationships among ASEAN citizens; Political, economic and social diversity of ASEAN member states; Trend in developing relationships among ASEAN member states in all perspectives under ASEAN Community framework.

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

(66) 2849-6000

99 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Line@: @mahidoluniversity

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

(66) 2849-6000

99 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Line@: @mahidoluniversity

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC