ภัยพิบัติใกล้ตัว | Disasters Everywhere

MU008
คำอธิบายรายวิชา
เรียนเกี่ยวกับอะไร
เนื่องจากปัจจุบัน เราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติบ่อยขึ้น แถบจะทุกมุมโลกและบ้างครั้งมีความรุนแรงกว่าในอดีตมาก รายวิชานี้เราจะได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการเกิด อันตรายจากภัยพิบัติธรรมชาติ ตลอดจนการปฏิบัติตัวตามหลักที่ถูกต้อง เมื่อต้องเผชิญกับเหตุฉุกเฉินจากภัยพิบัติธรรมชาติในชีวิตประจำวัน จะช่วยการบรรเทาความรุนแรงและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติได้

การเรียนการสอน

รายวิชานี้ใช้เวลาเรียน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง บทเรียนแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ในแต่ละบทเรียนประกอบไปด้วยกิจกรรม วีดีโอประกอบการสอน กิจกรรมสร้างแผนที่ แบบฝึกหัด และมีการทดสอบก่อนและหลังบทเรียน พร้อมทั้งยังมีการสอบกลางภาคและปลายภาค ในชั่วโมงสุดท้ายของการเรียน จะมีกิจกรรมการสนทนากลุ่ม ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยใช้ความรู้ที่เรียนทั้งหมด ซึ่งผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมให้ได้มากกว่า 60% จึงถือว่าผ่านการประเมินและได้รับประกาศนียบัตร
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

(66) 2849-6000

99 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Line@: @mahidoluniversity

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

(66) 2849-6000

99 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Line@: @mahidoluniversity

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC