Data + AI for Communication: แนวทางการใช้ข้อมูลและเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กรด้านการสื่อสาร | Data + AI for Communication: Inspired Data + AI Applications for Communication Organization

NIDA002
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจใน ความรู้พื้นฐาน ประโยชน์ของ DATA และ AI ในมิติต่าง ๆ สถานการณ์ DATA และ AI ทางการสื่อสารและแนวทางในการเตรียมพร้อมรับมือ การนำข้อมูลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในองค์กร ตลอดจนพัฒนาการอนาคตของนิเทศปัญญาประดิษฐ์ โดยเน้นที่การนำ DATA และ AI มาใช้ในบริบทของการสื่อสาร เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้บริโภค ความคิดสร้างสรรค์ สร้างแบรนด์ และ Brand Ambassadors

พัฒนารายวิชาโดย : นิเทศ@นิด้า
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เปิดลงทะเบียน
01 April 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC