Data + AI for Communication: การใช้ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | Data + AI for Communication: Data + AI for SME

NIDA004
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและการสื่อสารการตลาดตลอดเส้นทางของผู้บริโภค แนวทางการทำโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ การแบ่งกลุ่มและทำความเข้าใจผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ การใช้ข้อมูลและกระบวนการ Design Thinking สำหรับธุรกิจ การนำข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การทำการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล Data-Driven Marketing การใช้ Customer Data Platform (CDP) และกรณีศึกษาการใช้งาน CDP ที่ประสบความสำเร็จ
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เปิดลงทะเบียน
05 April 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC