ทักษะพื้นฐานการซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน | Basic Skills in The Maintenance Office

NSTRU001
คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะ ประเภท ชนิด ของ วัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน หลักการพิจารณาเลือกเครื่องใช้สำนักงาน วิธีและการใช้งาน วัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หลักการและวิธีการซ่อมบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

075-392039

075-392031

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

075-392039

075-392031

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280

เปิดลงทะเบียน
04 November 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC