กลยุทธ์การสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้วย PLC | Strategy in Building Professional Learning Community

NU011
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงความหมายหลักการแนวคิดและความจำเป็นของ PLC (professional learning community) กระบวนการสร้างกลุ่ม PLC โดยใช้หลักการของพลวัตกลุ่มเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลุ่ม ตั้งแต่การเตรียมการจัดตั้งกลุ่ม การจัดตั้งกลุ่ม การดำเนินการกลุ่ม การสรุปประเมินผลกลุ่ม และการจัดทำรายงานกลุ่ม
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

เปิดลงทะเบียน
27 May 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC