ภาษาอังกฤษสำหรับนักคอมพิวเตอร์ | English for Computing

NU021
คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ผู้สนใจใช้ภาษาอังกฤษในกลุ่มคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาทักษะให้ผู้สนใจในด้ านการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยี ตลอดจนความรู้เรื่ององค์ประกอบด้านฮาร์แวร์ ซอฟต์แวร์ และอินเตอร์เน็ต
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

เปิดลงทะเบียน
05 November 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC