โปรแกรม Python สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ | Python Programming for Scientific Computations

NU027
คำอธิบายรายวิชา
การใช้งานโปรแกรม Python ขั้นพื้นฐาน Package ที่สำคัญของ Python การใช้ Numpy ในการคำนวณพีชคณิตเชิงเส้น การใช้ Scipy ในการจัดการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การพลอตกราฟ โดยใช้ Matplotlib การคำนวณเชิงสัญลักษณ์โดยใช้ Sympy
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

เปิดลงทะเบียน
14 July 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC