การเรียนร่วมศตวรรษที่ 21 | Start up Inclusive Education in 21st Century

NU028
คำอธิบายรายวิชา
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมในศตวรรษที่ 21 สิทธิตามกฎหมาย สำหรับผู้มีความต้องการพิเศษในการศึกษา และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม การเตรียมนักเรียน ครู โรงเรียน และผู้ปกครองสำหรับการศึกษาแบบเรียนร่วม รูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมที่เหมาะสมกับสังคมไทย
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

เปิดลงทะเบียน
06 November 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC