การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ | Real Estate Development

NU034
คำอธิบายรายวิชา
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดี มีลักษณะและแนวทางในการวิเคราะห์ที่เป็นระบบ และข้อกำหนดตามกฎหมาย เพื่อที่จะสนับสนุนให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นในปัจจุบันประสบความสำเร็จ รายวิชาการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จึงนำเสนอเนื้อหาของวิชาที่อยู่บนหลักพื้นฐานตามข้อกำหนด ที่ตรงตามความต้องการทั้งเชิงผลิตภัณฑ์ เชิงการตลาด และเชิงการเงิน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สถาปนิก วิศวกร นักศึกษาที่สนใจ ตลอดจนผู้ประกอบการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ สามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อโครงการประสบความสำเร็จ และมีความเข้าใจในการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เบื้องต้น
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

เปิดลงทะเบียน
17 July 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC