เตรียมเกษียณเพื่อเสริมสร้างพฤฒพลัง | pre-retirement preparation to promote active ageing

NU036
คำอธิบายรายวิชา
- เหมาะสำหรับวัยทำงาน (ตั้งแต่เริ่มทำงาน)
- เรียนฟรี มีใบประกาศนียบัตร
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

เปิดลงทะเบียน
01 June 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC