การขึ้นโมเดลสามมิติด้วยเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร | 3D Modeling using BIM Technology

NU039
คำอธิบายรายวิชา
BIM หรือ Building Information Modelling เป็นกระบวนการสร้างและจัดการข้อมูลโครงการก่อสร้างอาคาร ผลลัพธ์หนึ่งที่สำคัญของกระบวนการนี้ คือ การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคารแบบดิจิตอล ในรูปแบบสามมิติ ซึ่งจะอธิบายลักษณะทั้งงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของอาคาร การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคารแบบดิจิตอลจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาคารสามารถสื่อสารระหว่างกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาได้ ส่งผลให้งานมีมูลค่าที่สูงขึ้น เพื่อง่ายต่อการสื่อสารระหว่างช่างก่อสร้าง สถาปนิก วิศวกร และเจ้าของโครงการ ให้มีความเข้าใจในแบบก่อสร้างที่ตรงกัน ทำให้สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดข้อผิดพลาดในการก่อสร้างน้อยที่สุด จึงเป็นวิชาพื้นฐานที่มีความสำคัญซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานของหลายวิชาชีพในวงการก่อสร้าง
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

เปิดลงทะเบียน
24 August 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC