กฎหมายโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล | Telecommunication Laws and Digital Economy

NU044
คำอธิบายรายวิชา
กฎหมายที่เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมมีการปฎิรูปครั้งสำคัญในปี พ.ศ.2540 ในเรื่องโครงสร้าง
องค์กรกำกับดูแล และกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแล ซึ่งมีการปรับอีกครั้งในปี พ.ศ.2560 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ ที่เน้นคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการธุรกิจในยุคดิจิทัลที่นับวันจะมีจำนวนมากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำของสังคม
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

เปิดลงทะเบียน
09 November 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC