การจัดการเรียนรู้เสริมภาษาอังกฤษด้วยเกมออนไลน์ | Online Games Enhanced English Language Learning

NU062
คำอธิบายรายวิชา
จำแนก แยกแยะ เกมออนไลน์เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน ความรู้เบื้องต้นทางด้านการใช้เกมออนไลน์ในสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กระบวนการประยุกต์เกมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การใช้เกมออนไลน์ในการเพิ่มความสามารถทางภาษาอังกฤษ และ การวิเคราะห์เพื่อเลือกเกมออนไลน์ไปใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

เปิดลงทะเบียน
09 December 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC