การสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ | Creating Partnership and Relationship

OCSC011
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดและแนวทางการสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ องค์ประกอบของการสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างพันธมิตร และการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ รวมทั้งเกิดกระบวนการเรียนรู้จากพันธมิตรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐ
พัฒนาวิชาโดย

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

(66) 0 2547 1000

(66) 0 2547 1108

สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถ. ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

พัฒนาวิชาโดย

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

(66) 0 2547 1000

(66) 0 2547 1108

สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถ. ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC