สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ | Introduction to Human Rights in Business Practices

OR001
คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรนี้มุ่งหมายให้ผู้สนใจมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ในภาคธุรกิจ การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทต่าง ๆ รวมถึงตัวอย่างและกรณีศึกษาที่น่าสนใจทางธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริงทางธุรกิจ
พัฒนาวิชาโดย

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)

พัฒนาวิชาโดย

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)

เปิดลงทะเบียน
14 January 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC