การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ | Maternal and Newborn Nursing and Midwifery

BCN001
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรสำหรับมารดาและทารก การตั้งครรภ์และพัฒนาการของทารกในครรภ์ กลไกและกระบวนการคลอด ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพของมารดาในระยะตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพ การสร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกและครอบครัว การพยาบาลมารดาทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การใช้กระบวนการพยาบาลโดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว การเลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคล ครอบครัวในการดูแลตนเอง
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC