ศิลปะการเล่าเรื่องข้ามสื่อ | Art of Transmedia Storytelling

PIM014
คำอธิบายรายวิชา
ศิลปะการเล่าเรื่องข้ามสื่อ หรือ Art of Transmedia Storytelling คือ วิธีการออกแบบการเล่าเรื่อง ด้วยการร้อยเนื้อหาหลายเรื่องราวเข้าหากัน ใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ หลายช่องทาง และใช้เทคโนโลยีให้คนมีส่วนร่วมกับเรื่องราวนั้นได้ ประโยชน์ของ Transmedia Storytelling ใช้เป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารได้ทั้งเรื่องบันเทิง โฆษณา การตลาด สร้างแบรนด์ ให้ความรู้ และ ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคม
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

02 855 0000

หมู่ที่ 2 85/1 Chaeng Watthana Rd, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

02 855 0000

หมู่ที่ 2 85/1 Chaeng Watthana Rd, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

เปิดลงทะเบียน
31 May 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC