การบริหารค่าตอบแทน | Compensation Management and Benefit

PIM015
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน ความหมายของดุลยภาพภายในองค์การ ดุลยภาพภายนอกองค์การ และดุลยภาพระหว่างบุคคลในการบริหารค่าตอบแทน วิธีการวิเคราะห์งาน การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน การประเมินค่างาน และการจัดโครงสร้างระดับตำแหน่งงาน การคำนวณค่ากระบอกค่าจ้างและการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน การกำหนดค่าจ้างคนเข้าใหม่ การคิดคำนวณการขึ้นเงินเดือน และวิธีการปรับเงินเดือนเพื่อไม่ให้เงินเดือนคนเข้าใหม่แซงเงินเดือนคนเก่าที่มีอยู่ในองค์การ วิธีการการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน และอธิบายวิธีการชี้แจงระบบการให้ค่าตอบแทนขององค์การแก่พนักงาน และถามตอบไขข้อข้องใจด้านการบริหารค่าตอบแทน
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

02 855 0000

หมู่ที่ 2 85/1 Chaeng Watthana Rd, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

02 855 0000

หมู่ที่ 2 85/1 Chaeng Watthana Rd, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

เปิดลงทะเบียน
31 May 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC