นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา | Innovation and Information Technology in Education

PSRU001
คำอธิบายรายวิชา
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

0-5526-7000-2

0-5526-7091

เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

Read more: http://www.psru.ac.th/website2016/#ixzz6SE6dcGuG
Follow us: @virendrachandak on Twitter

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

0-5526-7000-2

0-5526-7091

เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

Read more: http://www.psru.ac.th/website2016/#ixzz6SE6dcGuG
Follow us: @virendrachandak on Twitter

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC