การใช้สื่อออนไลน์ในฐานะพลเมืองดิจิทัล (สำหรับคนหูหนวก)| Online media use as a digital citizen (for the Deaf)

RSU006
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, รายวิชานี้มีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานในการทำความรู้จักสื่อออนไลน์ การใช้สื่อออนไลน์ ความปลอดภัยในการใช้สื่อออนไลน์ การใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ และการเป็นพลเมืองดิจิทัล เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปและคนหูหนวกกลุ่มวัยรุ่น เพื่อการสามารถใช้ชีวิตให้ปลอดภัยบนโลกออนไลน์ได้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

02-791-6000

02-791-5577

เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

02-791-6000

02-791-5577

เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

เปิดลงทะเบียน
06 December 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC