การบริการอาหารและเครื่องดื่ม | Food and Beverage Service

SDU002
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภทและรูปแบบการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การดำเนินงานด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจบริการและธุรกิจที่พัก การฝึกปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0 2244 5000

0 2243 0457

295 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0 2244 5000

0 2243 0457

295 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC