พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน | Self-care behaviors for diabetes prevention

SDU003
คำอธิบายรายวิชา
โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่พบในทุกประเทศ อัตราความชุกของโรค
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรก่อให้เกิดปัญหาสาธารณสุขมากมายซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง พฤติกรรมการดูเเลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานจะทำให้ท่านมีความรุ้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคเบาหวานได้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0 2244 5000

0 2243 0457

295 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0 2244 5000

0 2243 0457

295 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เปิดลงทะเบียน
25 December 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC