การเตรียมพร้อมเพื่ออาชีพการขนส่งสินค้าทางถนน | Career Preparation for Road Freight Transport

SPU003
คำอธิบายรายวิชา
วิชา : "การเตรียมพร้อมเพื่ออาชีพการขนส่งสินค้าทางถนน ตามคุณวุฒิวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์"

ในรายวิชาการเตรียมพร้อมเพื่ออาชีพการขนส่งสินค้าทางถนน ตามคุณวุฒิวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์ ผู้เรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับ ลักษณะสำคัญของสมรรถนะที่จำเป็นในงานขนส่งสินค้าทางถนนที่เกี่ยวกับการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ปฏิบัติการขนส่งสินค้า การควบคุมการขนส่งสินค้า กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทางถนน การดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน การออกแบบการขนส่งสินค้าทางถนน การวางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน การจัดการทั่วไปเกี่ยวกับในการขนส่งสินค้าทางถนน
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

(662) 579 1111

(662) 561 1721

2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

(662) 579 1111

(662) 561 1721

2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เปิดลงทะเบียน
23 May 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC