ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาลพื้นฐาน | English for Fundamental Nursing

SRU003
คำอธิบายรายวิชา
การพัฒนารายวิชา “ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการพยาบาล”มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณลักษณะของบุคคลในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ต้องมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นกุญแจไขเข้าสู่โลกของอาชีพได้กว้างขวางขึ้น และสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ดังนั้นจึงได้จัดทำรายวิชานี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพ มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสถานการณ์ปัจจุบัน
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

077 913333

077 913348

272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

077 913333

077 913348

272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC