การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา | Design of Multimedia Courseware and Animation for Education

SRU004
คำอธิบายรายวิชา
การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา (Design of Multimedia Courseware and Animation for Education) เพื่อผลิตสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และสร้างมัลติมีเดียและแอนิเมชันในการเรียนการสอนและการเผยแพร่
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

077 913333

077 913348

272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

077 913333

077 913348

272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC