การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิทัลด้วยโปรแกรม Sony Vegas | Digital Video Editing with Sony Vegas

SRU026
คำอธิบายรายวิชา
หลักการ ความหมาย บทบาทและประโยชน์ของการตัดต่อวีดิทัศน์ ชนิดของไฟล์ กระบวนการตัดต่อวีดิทัศน์ การเลือกใช้โปรแกรมและคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงานการสร้างงานวีดิทัศน์ ศึกษาคำสั่ง เครื่องมือ การใช้งานเบื้องต้น การแก้ไขไฟล์ การเพิ่มเทคนิคและสีสันให้กับวีดิทัศน์ การซ้อนภาพวีดิทัศน์ การจัดทำข้อความประกอบในงานตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Sony Vegas การใส่เสียงประกอบ ตลอดจนการนำไฟล์วีดิทัศน์ ไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

077 913333

077 913348

272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

077 913333

077 913348

272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

เปิดลงทะเบียน
24 October 2023

ThaiMOOC

ThaiMOOC