เพศศึกษารอบด้าน | Comprehensive Sexuality Education

SSRU001
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดเพศศึกษา อนามัยเจริญพันธุ์ พัฒนาการทางเพศ การตั้งครรภ์และการคุมกำเนิด สุขภาพทางเพศ เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คติ อคติและค่านิยมทางเพศ/เพศสภาพ อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ สัมพันธภาพทางเพศและการแสดงออก ชีวิตโสด ชีวิตคู่ การแต่งงานและการยุติความสัมพันธ์ ความรุนแรงทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศ ครอบครัว อิทธิพลของสื่อ สังคม วัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อเพศวิถี
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

02-160-1023

02-160-1010

1 U-Thong nok Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

02-160-1023

02-160-1010

1 U-Thong nok Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand

เปิดลงทะเบียน
25 December 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC