การออกแบบสื่อเสียงเพื่อการศึกษา | Design Audio Media for Education

SSRU005
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดสื่อเสียง ลักษณะและประเภทของสื่อเสียง การวางแผนและเตรียมการผลิตสื่อเสียง วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การบันทึกเสียงในระบบดิจิตอลและกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้ในการศึกษา
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

02-160-1023

02-160-1010

1 U-Thong nok Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

02-160-1023

02-160-1010

1 U-Thong nok Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand

เปิดลงทะเบียน
28 December 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC