การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อการศึกษา | Design Interactive Media for Education

SSRU006
คำอธิบายรายวิชา
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media) โดยนำเสียง วีดิทัศน์ กราฟฟิก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ มาใช้ในการเรียนการสอน ประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมและศักยภาพของผู้เรียน
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

02-160-1023

02-160-1010

1 U-Thong nok Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

02-160-1023

02-160-1010

1 U-Thong nok Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand

เปิดลงทะเบียน
28 December 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC