พื้นที่จุดประกาย | Start Up Space

STOU.CCDKM004
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาพื้นที่จุดประกาย (Start up Space) เน้นการเรียนรู้การสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันในระดับชุมชน หรือในปัจจุบันเรียกกันว่า Co-Working Space เป็นการสร้างพื้นที่ที่มีความหลากหลาย เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกัน ซึ่งส่วนใหญ่การจัดตั้ง Co-Working Space จะเกิดขึ้นภายในเมืองใหญ่หรือพื้นที่ในย้ายธุรกิจ จึงทำให้แนวทางการทำ Co-Working Space ในเมืองประสบความสำเร็จ และด้วยแนวทางการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จบวกกับความต้องการของชุมชนที่มีพื้นที่หรือศูนย์บริการชุมชนและมีความต้องการปรับปรุง พัฒนา พื้นที่ดังกล่าวให้มีความทัยสมัย ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้คนในชุมชนเข้ามาใช้บริการ เกิดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันและการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน รวมถึงเป็นการจุดประกายพื้นที่ในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC