ชีวิตทันยุค | Start Up Life

STOU.CCDKM005
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา ชีวิตทันยุค (Start Up Life) รายวิชาที่เน้นการพัฒนาศักยภาพคนพิการ การเสริมสร้างความสามารถของคนพิการให้มีสมรรถภาพที่ดี สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในด้านการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมถึงคุณภาพชีวิตและเจตคดิที่ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม และในปัจจุบันคนพิการส่วนใหญ่มีความสามารถไม่ต่างกับคนทั่วไปเช่น การร้องเพลง การเต้น เล่นกีฬา งานฝีมือต่างๆ เป็นต้น จึงทำใหมีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการอย่างจริงจัง แต่การจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่เพียงแต่การสร้างอาชีพหรือเดินอยู่ที่เดิม แต่จะต้องมีการมองถึงอนาคตและผลักดันให้ชีวิตคนพิการมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาขับเคลื่อนและเปิดช่องทางในการประกอบอาชีพหรือการนำเสนอตนเองสู่สากล
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC