ชุมชนไอดอล | Idol Community

STOU.CCDKM006
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาชุมชนไอดอล (Idol Community) รายวิชาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ตลอดจนมีการเพิ่มพูนความรู้ ได้เข้าใจถึงกระบวนการคิดที่เป็นระบบ รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ถูกต้อง และมีความเสี่ยงน้อยที่สุดในการบริหารจัดการชุมชน รวมถึงทักษะการประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป รายวิชาชุมชนไอดอล (Idol Community) จึงเน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับทั้งความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยจะเน้นที่การใช้ภูมิปัญญานำไปสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการฝึกทักษะที่เป็นฐานรากด้านการบริหารจัดการ การรวบรวมองค์ความรู้ การต่อยอดและเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ด้วยตัวอย่างการบริหารจัดการของปราชญ์ชุมชน เช่น การบริหารจัดการน้ำชุมชนของชุมชนหมู่บ้านลิ่มทอง การบริหารจัดการป่าชุมชนบุรีรัมย์ การบริหารจัดการชุมชนตำบลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ การบริหารจัดการชุมชนแอดอัดเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และการบริหารจัดการชุมชนในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการบริหารจัดการของชุมชนต่างๆ ในสังคมไทย อันจะเป็นการนำไปสู่ความตั้งใจ ความเชื่อมั่น และการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC